POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 10/08/2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie powiadomił w formie Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych tj. rowów, wylotów, zbiorników, prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, przepustów, sieci, regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego odcinków koryt cieków naturalnych (potok Lubcza, ciek naturalny na działce 1653, potok Mogielnica, dopływ z Lutoryża, rzeka Wisłok)  wraz z  odcinkowym przełożeniem cieków, usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych do wód i urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków do urządzeń wodnych, trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” na terenie powiatu rzeszowskiego i strzyżowskiego w gminach: Miasto Rzeszów, Boguchwała, Czudec i Strzyżów w woj. Podkarpackim.

Zgodnie z Obwieszczeniem, w terminie od 11 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które wyłożone są do wglądu w pok. nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przy ul. Hanasiewicza 17A w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com