POIS RP GDDKiA FS

Opis Kontraktu

Nazwa Kontraktu:
„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”

 

Wykonawca

 • Umowa Nr: 2410.1.2019 z dnia 10.07.2020 r.
 • Wartość kontraktu: 2 230 165 684,48 zł
 • Wykonawca Robót:

Mostostal Warszawa S.A. - Lider
Acciona Construccion S.A.
działający jako spółka cywilna pod nazwą Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna

 

Nadzór inwestorski

 • Umowa Nr: 2410.1.2020 z dnia 05.01.2021 r.
 • Wartość Umowy: 29 395 032 zł brutto
 • Konsultant: Multiconsult Polska Spółka z o.o.

 

Czas na Ukończenie

 • 54 miesiące (21 miesięcy - projektowanie, 33 miesiące - roboty budowlane plus okresy zimowe w trakcie robót)

 

Cel inwestycji

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczą uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez tereny zabudowane, gęsto zaludnione prowadzi do powstawania wąskich gardeł nasieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększona emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzenie drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach przez które będzie przebiegać droga ekspresowa podniesie komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Spodziewane efekty

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe

 

Lokalizacja inwestycji

 • województwo: podkarpackie,
 • powiat: rzeszowski, strzyżowski
 • gmina: Boguchwała, Czudec, Niebylec (w zakresie zasilania do tunelu), Strzyżów (w zakresie zasilania do tunelu)
 • długość: 10,3 km
 • nr drogi: S-19

 

Inwestycja obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi,
 • budowę węzła drogowego Babica,
 • budowę obiektów inżynierskich: tunel, 6 estakad, 2 wiadukty, przejazd gospodarczy, wiadukt nad koleją, 3 przepusty dla celów ekologicznych wraz z niezbędną przebudową dróg dochodzących do obiektów,
 • budowę MOP-ów,
 • budowę połączeń z drogami poprzecznymi,
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej)

 

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

 • bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe
 • przejazdy awaryjne
 • wjazdy awaryjne
 • oznakowanie pionowe i poziome
 • ogrodzenie drogi ekspresowej
 • system zarzadzania ruchem

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com