POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót

ZAKRES ROBÓT:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • Droga ekspresowa S19
 • Tunel drogowy
 • Węzeł drogowy Babica
 • MOP I Lutoryż i MOP II Lutoryż (etap I)

Kilometraż drogi ekspresowej S19 od około km 11+400,00 do około km 21+671,00 charakteryzuje się następującymi parametrami (nie dotyczy tunelu):

 • Przekrój budowany i docelowy – 2x2
 • Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna/sztywna
 • Klasa techniczna – S
 • Prędkość projektowa Vp – 100km/h
 • Ilość i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • Pas dzielący wraz z opaskami – 5 m
 • Szerokość opaski – 0,5 m
 • Pas awaryjny – 2,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa – 5,0 m
 • Pochylenie poprzeczne – 2,5 %

Na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach zostanie zaprojektowane i wybudowane utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, itp.).

Parametry utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania:

 • Szerokość - 3 m
 • Pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • Konstrukcja nawierzchni – podwójne powierzchniowe utrwalenie
 • Skrajnia pionow - min. 3,5 m
 • Kategoria ruchu - KR-1

Tunel drogowy

Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) w przekroju dwukomorowym, rozdzielającym ruch w przeciwnych kierunkach. Zakłada się realizację dwóch naw tunelu, z zaznaczeniem, że obie nawy stanowią dla siebie wzajemnie drogi ewakuacji dla uczestników ruchu w razie wystąpienia zagrożenia w jednej z naw. Ze względu na przebieg trasy w łuku poziomym nawy posiadają niewielką różnicę długości – dłuższa z nich – prawa (zachodnia) wraz z częściami wykonywanymi rozkopem oraz portalami ma długość ok. 2263 m mierzona w osi jezdni prawej, zaś krótsza – lewa (wschodnia) – ok. 2243 m mierzona w osi jezdni lewej. Długość tunelu mierzona w osi głównej wynosi 2255m. Przekrój poprzeczny tunelu ma kształt okrągły wynikający z zastosowanej technologii drążenia oraz charakteru pracy konstrukcji. Odległość pomiędzy osiami naw tunelu dostosowana jest do przebiegu niwelety na danym odcinku. W tunelu zaprojektowano 14 poprzecznych przejść ewakuacyjnych pomiędzy nawami oraz przejazd awaryjny dla służb ratunkowych zlokalizowany w połowie długości tunelu. Przy portalach tunelu planuje się budowę budynków technicznych do obsługi tunelu a w rejonie węzła Babica, budowę Centrum Zarządzania Tunelem oraz lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Przekrój budowany i docelowy - 2x2 dwie oddzielne nawy
 • Rodzaj konstrukcji nawierzchni - sztywna, z betonu cementowego 115 kN/oś,
 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • Szerokość jezdni jednej nawy - 2 x 3,5 m
 • Szerokość użytkowa jednej nawy tunelu - min. 12,4 m
 • Szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • Szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • Szerokość opaski bezpieczeństwa - 0,5 m
 • Skrajnia pionowa S19 - 5,0 m
 • Szerokość dróg ewakuacyjnych - 1,2 m
 • Skrajnia pionowa dróg ewakuacyjnych - 2,25 m
 • Kategoria ADR tunelu - A
 • moc pożaru - 100 MW
 • kategoria ruchu - KR6
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • Przejścia poprzeczne miedzy nawami - min. co 150 m o wymiarach min.
    1,4x2,2 m
 • Przejazd poprzeczny między nawami - zlokalizowany w połowie długości tunelu, o min. wymiarze 5,0 x 4,5 m

Węzeł Babica

Węzeł Babica został zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką 988 w km ok. 21+525 projektowanej drogi ekspresowej. Zaprojektowano węzeł typu „odwrócona trąbka” składający się z 4 łącznic. Wjazd i wyjazd z łącznic na drogę ekspresową odbywa się poprzez równoległe pasy wyłączania i włączania. Następnie łącznice łączą się tworząc odcinek o przekroju 2x2 zakończony 5- wlotowym rondem „turbinowym” R-1 na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową nr 19. Do ronda poza łącznicami i istniejącą drogą krajową zostały włączone dwie dodatkowe jezdnie, a poprzez nie drogi gminne wewnętrzne. W ciągu południowego wlotu istniejącej DK19 zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla pojazdów jadących na rondzie w kierunku drogi S19. Na północnym wlocie następuje redukcja pasów ruchu poprzez równoległy pas wyłączania.Wokół ronda zaprojektowano sieć chodników będących nawiązaniem do istniejącego układu oraz ścieżek rowerowych w celu odseparowania ruchu rowerowego w obrębie ronda. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono konieczność dokonania korekty przebiegu Drogi Krajowej na niezbędnej długości.

Droga krajowa DK19

 • Liczba jezdni (na przebudowywanej DK19) - 1, w rejonie dojazdów do ronda turbinowego po dwa pasy ruchu w miejscach które wynikają z Koncepcji Programowej,
 • Klasa techniczna - GP
 • Prędkość projektowa - 60km/h
 • Szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • Szerokość opaski zewnętrznej - 0,7 - 2,0 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska.
 • Rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • Kategoria ruchu - KR5
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa - 5,0 m
 • Szerokość infrastruktury dla pieszych - min.1,5 m
 • Szerokość infrastruktury dla rowerzystów: 1,5 m - 2,0 m

Droga wojewódzka DW988 i przejazd bezkolizyjny

W ramach budowy węzła Babica zaprojektowany i wykonany zostanie  bezkolizyjny przejazd nad linią kolejowa nr 106 relacji Rzeszów – Jasło między D19 i DW 988 wraz z rondem średnim R-2 na skrzyżowaniu DK19 z DW988. Ze względu na geometrię oraz lokalizację w/w bezkolizyjnego przejazdu zaprojektowano korektę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 988 oraz drogi krajowej nr 19 i połączenie z projektowanym skrzyżowaniem. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej i drogi wojewódzkiej (przebudowy drogi krajowej, drogi wojewódzkiej) zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego.

 • liczba jezdni (na przebudowywanej DW 988) - 1
 • Klasa techniczna - G
 • Prędkość projektowa - 50 km/h
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - min. 0,5 m
 • szerokość pobocza z kruszywa - 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska.
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • kategoria ruchu - min.KR 4
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,80 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 1,5 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - 1,5 m - 2,0 m

Przejazd w km 21+191 (ES-10)

Droga wojewódzka nr 988 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 21+192 i przebiegać pod drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej dokonana zostanie przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca jedynie na budowie i przebudowę zjazdów z drogi wojewódzkiej do przydrożnych obiektów. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 988 z drogą ekspresową wykonane zostanie w postaci przejazdu pod estakadą ES-10. W liniach rozgraniczających przewiduje się odtworzenie stanu istniejącego drogi wojewódzkiej w razie takiej potrzeby. Obiekt inżynierski w ciągu S19 zostanie lokalizowany tak, aby w przyszłości była możliwość rozbudowy drogi wojewódzkiej. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 uwzględnione jest prowadzenie ruchu pieszego.

 • klasa techniczna - G
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR4
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 1.5 m

Przejazd w km 12+201 (ES-1)

Droga powiatowa nr 1409R będzie krzyżować się z drogą ekspresową bezkolizyjnie w km około 12+201 i przebiegać pod drogą ekspresową pod estakadą ES-1. W obrębie drogi ekspresowej korekta przebiegu drogi powiatowej zostanie dokonana na długości nie mniej niż w liniach rozgraniczających inwestycji. W ciągu drogi powiatowej uwzględnione będzie prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. Elementy obiektu inżynierskiego ES-1 w ciągu S19 lokalizowane będą tak, aby w przyszłości była możliwość rozbudowy drogi powiatowej.

 • klasa techniczna - Z
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu  lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - min. 2,0 m

Przejazd w km 12+582 (ES-1)

Droga powiatowa nr 1408R będzie krzyżować się z drogą ekspresową bezkolizyjnie w km około 12+582 i przebiegać pod drogą ekspresową pod estakadą ES-1. W obrębie drogi ekspresowej korekta przebiegu drogi powiatowej zostanie dokonana na długości nie mniej niż w liniach rozgraniczających inwestycji. W ciągu drogi powiatowej uwzględnione będzie prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. Elementy obiektu inżynierskiego ES-1 w ciągu S19 lokalizowane będą tak, aby w przyszłości była możliwość rozbudowy drogi powiatowej.

 • klasa techniczna - Z
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania  urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - min. 2,0 m

Przejazd w km 14+784 (ES-5)

Droga powiatowa nr 1407R będzie krzyżować się z drogą ekspresową bezkolizyjnie w km około 14+784 i przebiegać pod drogą ekspresową pod estakadą ES-5. W obrębie drogi ekspresowej korekta przebiegu drogi powiatowej zostanie dokonana na długości nie mniej niż w liniach rozgraniczających inwestycji. W ciągu drogi powiatowej uwzględnione będzie prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. Elementy obiektu inżynierskiego ES-5 w ciągu S19 lokalizowane będą tak, aby w przyszłości była możliwość rozbudowy drogi powiatowej.

 • klasa techniczna - Z
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - min. 2,0 m

Przejazd w km 13+731 (WD-3)

Drogi gminne wewnętrzne zlokalizowane na dz. nr 1780, 1161 i 1157 będą krzyżować się z drogą ekspresową w km około 13+731 i przebiegać nad drogą ekspresową wiaduktem WD3. Na wiadukcie nad drogą ekspresową i w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 1780, 1161 zapewnione będzie prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poprzez wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej. W ciągu drogi łączącej wiadukt WD-3 z drogą wewnętrzną gminną zlokalizowaną na dz. nr 1157 przewidziane będzie min. 2.5 m miejsca umożliwiającego w przyszłości wykonanie chodnika bez tzw. robót traconych.

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska, uzgodnień zarządcy drogi
 • kategoria ruchu - KR2
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,7 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - min. 2,0 m

Przejazd w km 14+895 (ES-5)

Skrzyżowanie drogi gminnej nr 108191R z drogą ekspresową wykonane zostanie w postaci przejazdu bezkolizyjnego pod estakadą ES-5.

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - min. 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska, uzgodnień zarządcy drogi,
 • kategoria ruchu - KR1,
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś,
 • skrajnia pionowa - 4,7 m,
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m

Przejazd w km 17+439 (WD-8)

Droga powiatowa będzie krzyżować się bezkolizyjnie z drogą ekspresową w km 17+394 i przebiegać nad drogą ekspresową w postaci przejazdu wiaduktem WD-8. W obrębie drogi ekspresowej korekta przebiegu drogi powiatowej zostanie dokonana na długości nie mniej niż w liniach rozgraniczających inwestycji. W ciągu drogi powiatowej uwzględnione będzie prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. poprzez wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej.

 • klasa techniczna - Z
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m
 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów - min. 2,0 m

Parametry drogi wewnętrznej w km około 11+960

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1285 w Racławówce po stronie prawej S19 zostanie włączona do dodatkowej jezdni 1-P. Włączenie o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m z zejściem do istniejącej szerokości. Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1285 w Racławówce po stronie lewej S19 zostanie przejęta pod projektowaną dodatkową jezdnię nr 1-L o szerokości 3,5m.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 11+770

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1287/2 w Racławówce po stronie prawej S19 zostanie włączona do dodatkowej jezdni 1-P. Włączenie o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m z zejściem do istniejącej szerokości.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 12+030

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1287/2 w Racławówce po stronie lewej S19 zostanie włączona do dodatkowej jezdni 1-L. Włączenie o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m z zejściem do istniejącej szerokości.

Parametry drogi gminnej nr 108191R w km około 14+895 (ES-5)

Skrzyżowanie drogi gminnej nr 108191R z drogą ekspresową wykonane zostanie w postaci przejazdu bezkolizyjnego pod estakadą ES-5.

 • klasa techniczna- D
 • prędkość projektowa Vp- 30 km/h
 • ilość pasów ruchu- 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu- min. 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska,
 • kategoria ruchu- KR1,
 • obciążenie nawierzchni- 100 kN/oś,
 • skrajnia pionowa- 4,7 m,
 • szerokość infrastruktury dla pieszych - min. 2,0 m

Parametry drogi wewnętrznej w km około 15+255

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1152 w Mogielnicy zostanie włączona po prawej stronie drogi ekspresowej do dodatkowej jezdni nr 3-P. Włączenie o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m. Po lewej stronie S19 droga wewnętrzna o projektowanej szerokości 3,5m zostanie zaślepiona, zakończona placem do zawracania 12.5x12.5m.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 15+435

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1743 w Mogielnicy zostanie włączona po prawej stronie drogi ekspresowej do dodatkowej jezdni nr 3-P. Włączenie drogi wewnętrznej o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m. Po lewej stronie S19 droga wewnętrzna zostanie włączona do dodatkowej jezdni 6-L o szerokości 3,5-5,0m (DJ 6- L stanowić będzie jej przedłużenie wg załączonego planu sytuacyjnego).

Droga gminna nr 109196R w km około 16+600 - bezinwestycyjna

Zaprojektowano połączenie dodatkowej jezdni 6-L w km około 16+600 do dodatkowej jezdni 6a-L połączonej z istniejącą drogą gminną nr 109196R. Na drodze gminnej nie przewiduje się żadnych robót z wyjątkiem ukształtowania styku z dodatkową jezdnia 6a-L. W stanie istniejącym droga nr 109196R ma jezdnię o szerokości 3,0m.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 16+745 (ES-7)

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1655/2 w Lutoryżu zostanie włączona po prawej stronie drogi ekspresowej do dodatkowej jezdni nr 3-P. Włączenie drogi wewnętrznej o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m. Po lewej stronie S19 zostanie włączona do dodatkowej jezdni 7-L o szerokości 3,5-5,0m. Droga gminna wewnętrzna przeprowadzana będzie pod estakadą ES-7 drogi ekspresowej za pośrednictwem projektowanych dodatkowych jezdni.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 16+830 (ES-7)

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1655/1 w Lutoryżu zostanie włączona po prawej stronie drogi ekspresowej do dodatkowej jezdni nr 3-P. Włączenie drogi wewnętrznej o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m. Po lewej stronie S19 zostanie włączona do dodatkowej jezdni 7-L o szerokości 3,5-5,0m. Droga gminna wewnętrzna przeprowadzana będzie pod estakadą ES-7 drogi ekspresowej za pośrednictwem projektowanych dodatkowych jezdni. 

Parametry drogi wewnętrznej w km około 17+275 (WD-8)

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1651 w Lutoryżu zostanie włączona po prawej stronie drogi ekspresowej do dodatkowej jezdni nr 3-P. Włączenie drogi wewnętrznej o szerokości min. 3.5m wyokrąglone promieniami R=5,0m. Po lewej stronie drogi ekspresowej droga wewnętrzna zostanie włączona do dodatkowej jezdni 7-L o szerokości 3,5-5,0m. Połączenie odcinków drogi gminnej po lewej i prawej stronie S19 nastąpi za pośrednictwem projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1406R i projektowanego w jego ciągu wiaduktu WD-8 na drogą ekspresową w km około 17+395 oraz odcinka dodatkowej jezdni 3-P. Na wiadukcie WD-8 nad drogą ekspresową w ciągu drogi gminnej i powiatowej zapewniono prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego. Przy DJ 3-P między WD-8 i drogą wewnętrzną na działce 1651 zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości całkowitej 2.20m.

Parametry drogi gminnej nr 112120R w km około 20+240

Droga gminna krzyżująca się z S19 na odcinku jej przebiegu nad tunelem, pozostaje jak w stanie istniejącym bezinwestycyjnie.

Parametry drogi wewnętrznej w km około 20+250

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 291 w miejscowości Babica, krzyżująca się z S19 na odcinku jej przebiegu nad tunelem.  Pozostaje jak w stanie istniejącym bezinwestycynie.

Parametry dróg wewnętrznych w km około 20+860

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 318/4 w miejscowości Babica. Zostanie po obydwu stronach S19 zaślepiona, zakończona placami do zawracania 12.5x12.5m pokazanymi na planie sytuacyjnym.

Parametry drogi wewnętrznej na dz. nr 318/4 przy drodze krajowej nr 19

Droga gminna wewnętrzna zostanie włączona do rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 19. Zaprojektowano włączenie drogi wewnętrznej o szerokości jezdni 3.5m z zejściem do stanu istniejącego, wyokrąglone promieniami R=6,0m.

Parametry drogi wewnętrznej na dz. nr 318/3 przy drodze krajowej nr 19

Droga gminna wewnętrzna zostanie włączona do rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 19. Zaprojektowano włączenie drogi wewnętrznej o szerokości jezdni 4,0m (odtworzenie istniejącego) z zejściem do stanu istniejącego, wyokrąglone promieniami R=6,0m.

Parametry drogi wewnętrznej na dz. nr 1116/3 równoległej do drogi krajowej nr 19 po prawej stronie

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1116/3 w miejscowości Babica zostanie:

1) Na odcinku od linii kolejowej do projektowanej łącznicy węzła drogi ekspresowej S19 odcinkowo zlikwidowana i zastąpiona dodatkową jezdnią drogi ekspresowej zapewniającą dojazd do zabudowań oraz działek położonych po jej prawej stronie i projektowanego Centrum Zarządzania Tunelem po lewej stronie. Połączona będzie z drogą krajową nr 19 po stronie lewej na projektowanym rondzie turbinowym R-1

 • klasa techniczna- D
 • prędkość projektowa Vp- 30 km/h
 • szerokość jezdni- 5,0 m
 • szerokość poboczy- min. 0,75 m
 • kategoria ruchu- KR1/KR2
 • obciążenie- 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni- podatna

2) Na odcinku od projektowanej łącznicy węzła drogi ekspresowej S19 w kierunku Wisłoka zostanie przebudowana w następujący sposób: - Na odcinku od łącznicy do ronda zastąpiona dodatkową jezdnią drogi krajowej nr 19 włączaną do ronda i zakończoną zawrotką.

 • klasa techniczna- D
 • prędkość projektowa Vp- 30 km/h
 • szerokość jezdni - 3,5 m
 • szerokość poboczy- min. 0,75 m
 • kategoria ruchu- KR1
 • obciążenie- 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni- podatna

Parametry drogi wewnętrznej na dz. nr 1116/6 równoległej do drogi krajowej nr 19 po prawej stronie

Droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 1116/6 w miejscowości Babica otrzyma nowy przebieg i zostanie włączona do dodatkowej jezdni drogi krajowej nr 19 i przebudowana na odcinku nawiązania. Parametry odcinka przełożenia objętego rozbudową.

 • prędkość projektowa Vp- 30 km/h
 • szerokość jezdni - 5 m + poszerzenia na łukach
 • szerokość poboczy- min. 0,75 m
 • kategoria ruchu- KR1/KR2
 • obciążenie- 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni- podatna

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - z mijankami

(łączna długość nie mniej niż 3,513 km)

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • szerokość jezdni - 3,5 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR1/KR2
 • obciążenie - 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • mijanki - w odstępach max 250,0 m
 • długość mijanki - 25,0 m
 • szerokość mijanki - 2,0 m
 • skos wjazdowy - 1:2
 • skos wyjazdowy - 1:2

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - bez mijanek

(łączna długość nie mniej niż 9,549 km)

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • szerokość jezdni - 5,0 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR1/KR2
 • obciążenie - 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna

Drogi  techniczne wewnętrzne (Drogi Technologiczne z KP) - stanowiące dojazd do budynków technicznych zlokalizowanych przy portalach tunelu oraz zbiorników przeciwpożarowych w rejonie MOP.

(łączna długość nie mniej niż  1,829  km)

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - min. 30 km/h
 • szerokość jezdni - min 5,0 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR2
 • obciążenie - 100 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna

 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

L.p.NazwaKilometrażRodzajJezdnia [L/P]
1.Lutoryż15+590- 16+230IIL
2.Lutoryż15+680 - 16+160IP

Zagospodarowanie MOP obejmuje:

 • budynek sanitariatu,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),
 • elementy małej architektury i inne wyposażenie,
 • teren pod budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu dla wszystkich typów pojazdów,
 • miejsca kontroli i ważenia pojazdów przez ITD,
 • zadaszone miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku,
 • miejsce zabaw dla dzieci,
 • punkt czerpania wody pitnej,
 • stanowiska i rampy do usuwania śniegu i lodu z pojazdów ciężarowych,
 • punkt zrzutu scieków z autokarów

Zaprojektowano połączenie MOP-ów bezkolizyjnym przejazdem pod estakadą ES-7 zapewniającym dwukierunkowe połączenie MOP I i MOP II.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Objaśnienia oznaczeń obiektów:

WD – wiadukt w ciągu: drogi publicznej/drogi wewnętrznej

ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej

T – tunel

PG – przejazd gospodarczy

WK – wiadukt nad koleją

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM - przejście dla małych zwierząt

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany

kilometraż

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość

całkowita przęseł [m]

1

ES-1

L: 12+189.66

P:12+182,09

413,50

Jezdnia L:13,50

Jezdnia P:13,50

2

WD-3

13+728.77

40,30

13,60

3

ES-5

L: 14+723.52

P: 14+722.80

L: 192,36

P: 190,00

Jezdnia L:15,74 do 15,99

Jezdnia P:14,34

4

ES-7

L: 16+534.71

P: 16+524.57

L: 332,84

P: 331,56

Jezdnia L: 13,50

Jezdnia P:13,50

5

WD-8

17+386.26

43,10

13,60

6

ES-9

L: 17+938.23

P: 17+929.08

L: 270,02

P: 272,71

Jezdnia L: 14,70

Jezdnia P: 14,70

7

T-1

18+427.81 – 20+727.81

Jezdnia/nawa L: 2243,00

Jezdnia/nawa P: 2263,00

Jezdnia/nawa L: 12,40 szerokość użytkowa (wewnętrzna)

Jezdnia/nawa P: 12,40 szerokość użytkowa(wewnętrzna)

8

ES-10

21+173.37

L: 62,64

P: 64,10

Jezdnia L: 15,10

Jezdnia P: 16,05

9

ES-11

L: 21+482.28

P: 21+515.28

L: 43,20

P: 43,12

Jezdnia L: 13,21

Jezdnia P: 15,01 do 15,37

10

PG-12

0+120.78

 (łącznica Ł4)

19,12

7,2

(6,5 x 4,2 w świetle)

11

WK

0+176.52

(łącznik DK i DW)

58,68

14,80 do 18,15

 

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej

Lp.

 

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

PZM-2

13+098.68

34,80

2,5m  x 1,9m

2

PZM-4

13+877.87

A: 27,70

B: 62,30

D: 12,30

6,4m  x 1,5m

3

PZDs-6

L: 15+556.11

P: 15+546.14

35,50

10,0m  x 2,5m

 

Wjazdy awaryjne

Zostaną wykonane wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dostępne tylko dla odpowiednich służb.

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo rowerowe, chodniki, ścieżki/drogi rowerowe.

 

Odwodnienia drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia zostanie zaprojektowany i wykonany system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami innymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, dodatkowymi jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na drogą ekspresową, a także zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne itp.

 

Urządzenia ochrony środowiska

W ramach Kontraktu zaprojektowana i wykonana zostanie:

 • budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
 • budowa ogrodzenia zasadniczego drogi ekspresowej i wszystkich zbiorników retencyjnych otwartych,
 • budowa ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • budowa urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe z drogi,
 • budowa biologicznych urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne z terenu MOP, budynków technicznych i budynku CZT,
 • budowa zbiorników retencyjnych,
 • nasadzenia zieleni dogęszczającej, izolacyjnej, krajobrazowej i naprowadzającej.

 

Zieleń

W ramach Kontraktu zaprojektowana i wykonana zostanie:

 • zieleń izolacyjno-osłonową,
 • zieleń ozdobną,
 • zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,
 • zieleń uzupełniającą,
 • zieleń dogęszczającą pełniącą funkcję strefy ekotonowej,
 • zieleń krajobrazową.

 

Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Zostaną zaprojektowane i wykonane ogrodzenia wraz z furtkami i bramami zapewniającymi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie dostępności osób i zwierząt do jezdni głównej drogi ekspresowej.

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu zaprojektowane i wykonane zostaną:

 • sieci teletechniczne (w tym systemu SZR, systemu SZT,CZT, BT1,BT2, system dla ITD),
 • kanały technologiczne,
 • sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP, CZT, BT1, BT2,
 • sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego, instalacje oświetlenia tunelu drogowego, instalacja dla ITD, zasilania SZT i CZT, BT1, BT2  SZR, MOP, zasilania bram, zasilania urządzeń wyposażenia tunelu),
 • sieci gazowe na potrzeby MOP i CZT,
 • kanalizacja deszczowa.

 

Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

W ramach Kontraktu zostanie zaprojektowanie i wykonnanie usunięcięcia wszystkich  istniejących kolizji m.in. w zakresie:

 • sieci teletechnicznych;
 • sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • sieci energetycznych;
 • sieci gazowych;
 • sieci melioracyjnych.

 

System zarządzania ruchem

Zostanie zaprojektowany i wykonany System Zarządzania Ruchem na podstawie przekazanej Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com