POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

PODWYKONAWCY
Lp.Nazwa FirmyRodzaj Robót/UsługiData Zgłoszenia PodmiotuData Zatwierdzenia Przez Kierownika Projektu
Usługodawcy
1.PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp.KUsługi projektowe16.07.2020nd.
2.Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.

Monitoring Geotechniczny, Monitoring Hydrogeologiczny, Monitoring Powierzchniowy oraz Monitoring jakości wód

Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu

Opracowanie uzupełniającej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej

Monitoring wgłębnej aktywności obszarów osuwiskowych wraz z opracowaniem odpowiednich raportów wraz z ograniczeniem zakresu prac Zleceniobiorcy o  monitoring powierzchniowy

30.07.2020


30.04.202111.05.2021


05.07.2021

nd.


nd.


nd.nd.

3.

GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel Ruszała

Wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych21.08.2020nd.
4.

IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu wraz z budynkami technicznymi

Usługi doradcze w zakresie zagadnień projektowych związanych z hydrogeologią

03.09.2020

01.11.2021

nd.
5.GEOCORE Sp. z o.o.Umowa najmu maszyn wiertniczych i urządzeń wraz z obsługą urządzenia i nadzorem geologicznym18.09.2020nd.
6.VOSA ŁUKASZ STACHOŃWykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków technicznych12.10.2020nd.
7.Biuro Inżynierskie M&A Projekt Artur TuczapskiWykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej nn. sn, WN wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
8.Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z wszelkimi uzgodnieniami26.10.2020nd.
9.Zakład prac wiertniczych i geologicznych  "ALGEO"  Dręgowski ZbigniewWynajem urządzeń wiertniczych wraz z obsługą dla potrzeb wykonania otworów badawczych13.11.2020nd.
10."BEMAR" Marcin BechtaWykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym25.11.2020nd.
11.NB INVEST Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży melioracyjnej, w tym przebudowa sieci drenarskich, przebudowa cieków i rowów melioracyjnych, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie25.11.2020nd.
12.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznych i geotechnicznych

Dodatkowe wiercenia, sondowania, prace laboratoryjne oraz geodyzyjne wytyczenia punktów badawczych
02.12.2020


07.06.2021

nd.

nd.

 

13.Presystem Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (w.c.) wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i z wszelkimi uzgodnieniami, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie03.12.2020nd.
14.

ENPROM Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej branży energetycznej wraz z wszelkimi uzgodnieniami w zakresie linii NN 220 kV i 400 kV, zgodnie z zakresem opisanym w Umowi

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej dla stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/20 kV oraz dokumentacji projektowej dla linii kablowej 110 kV

04.12.2020

 

 23.04.2021

 

nd.
15.BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.Wynajem urządzeń wiertniczych wraz z obsługą dla potrzeb wykonania otworów badawczych08.12.2020nd.
16.GC PROJEKT Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej branży geotechnicznej w zakresie zabezpieczenia osuwisk, zabezpieczenia wykopów wraz z analizą stateczności wykopów, wzmocnienie podłoża pod nasypami wraz z analizą stateczności nasypów16.12.2020nd.
17.VOLTAR SYSTEM Sp z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia tunelu i budynków CZT, BT1 i BT2

Wykonanie wyposażenia tunelu

21.12.2020

 

20.12.2021

nd.
18.INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

 Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu

04.01.2021nd.
19.JAPPCO Sp. z o.o.Wykonanie Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu (DBT) wraz z wszelkimi uzgodnieniami05.01.2021nd.
20.ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.Wykonanie dokumentacji projektowej tunelu08.02.2021nd.
21.TELWAY Sp. z o.o.Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem wraz z uzgodnieniami10.02.2021nd.
22.Instytut Techniki BudowlanejWykonanie pracy badawczej pn. "Ekspertyza naukowo-techniczna dot. Symulacji wentylacji oddymiającej i bytowej oraz ewakuacji ludzi z tunelu drogowego T1 w ciągu drogi S19"12.02.2021nd.
23.AP BIURO PROJEKTÓW Paweł LuderaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanału wentylacyjnego łączącego budynki techniczne z tunelem15.04.2021nd.
24.GLOB-KART Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr. inż. Daniel RuszałaOpracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabyciem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)19.04.2021nd.
25.Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard SiataPełnienie obowiązków Rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych11.05.2021nd.
26.

Grzegorz Stacha Konsultacje Techniczne

Kompleksowe przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracyjny Planu Ruchu Zakładu09.07.2021nd.
27.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński

 Określenie wielkości zasobów wód podziemnych w rejonie Tunelu.

05.08.2021nd.
28.

AKDP Sp. z o.o.

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego i środowiskowego02.11.2021nd.
29.

GC Projekt Sp. z o.o.

Opracowanie projektów geotechnicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznej02.11.2021nd.
30.

Edmund Pietrzak DITTA-SERIA

Zakup dwóch szt. wag najazdowych09.11.2021nd.
31.

Przedsiebiosrtwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński

Świadczenie usług związanych z rozpoznaniem saperskim i stałym nadzorem saperskim18.11.2021nd.

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com