POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu sierpniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

 • Projekt budowlany
 • Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla obszaru tunelowego
 • Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w obszarze tunelowym
 • Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu
 • Plan Działań Ratowniczych
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Projekt Systemu Zarządzania Ruchem
 • Materiały do audytu Bepieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Udział w procedurze w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego
 • Udział w procedurze w sprawie uzyskania Wniosku Decyzji ZRID
 • Raport Ponownej Oceny Oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby opracowania ROOŚ
 • Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego
 • Uzgadnianie Warunków Technicznych
 • Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych
 • Dokumentacja podziałów nieruchomości

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec sierpienia 2021 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentuZaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej99%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie18%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko95%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)57%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 01.2021

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com