POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W miesiącu kwietniu 2024 r. Wykonawca wykonał następujące roboty:

Branża drogowa:

SEKCJA 1:

 • Odhumusowanie DJ-5aL km 0+250 - 0+350 – 700 m3
 • Nasyp UT-2P km 0+500 - 0+700 - 300 m3
 • Nasyp DJ-5aL km 0+000 - 0+850 – 5 000 m3
 • Nasyp S19 km 14+575 - 14+650 – 500 m3
 • Wymiana gruntu w km 11+400– 1 700 m3
 • Wykonanie przepustów pod zjazdami DJ-2P– 195 m
 • Humusowanie skarp i pasa rozdziału S19 km 13+200 - 13+800– 4 500 m2
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z KŁSM DJ-5aL km 0+300 0+800– 4 300 m2
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej - droga gminna wew. dz. 1780 oraz 1161 - 400 m2
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej UT-2P km 0+500 - 1+000 – 1 700 m2
 • Rozbiórka nasypu przeciążeniowego S19 km 12+660 - 12+713– 1 400 m3
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 14+200 - 14+500– 1 000 m2
 • Humusowanie skarp i pasa rozdziału S19 km 12+600 - 15+500 - 1 600 m2
 • Wykop S19 km 14+000 - 14+575–5 000 m3
 • Drenaż francuski S19 km 14+978 - 15+038- 65 m
 • Odhumusowanie UT-2L, UT-2P – 1 000 m2
 • Nasyp S19 km 12+100 - 12+713 – 5 300 m3
 • Wykop S19 km 13+100 - 13+300 – 1 000 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadnczej - droga gminna wew. dz. 1780 oraz 1161 – 400 m2
 • Odhumusowanie S19 km 13+100 - 13+500; 14+000 - 600 m3
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża UT-2P km 0+325 - 0+500 – 850 m2

SEKCJA 2:

 • Umocnienie rowów S19 km 17+000 - 17+300 str.L– 420 m
 • Drenaż francuski DF17 w km 18+400 – 120 m
 • Wykop S19 km 18+400 - 18+500 (w tym DT-2L + portal północ) – 3 400 m3
 • Wykop - MOP Prawy – 2 200 m3
 • Wykop S19 km 16+200 - 16+400 - 4 100 m3
 • Humusowanie wraz z obsianiem S19 km 16+200 – 400 m2
 • Humusowanie skarp S19 km 17+500 - 17+700 –1 400 m2
 • Nasyp S19 km 17+750 - 17+850 –7 900 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z KŁSM - UT-7L- 1 000 m2
 • Odbudowa skarpy DT-2L – 900 m3
 • Wykop UT-7P km 0+100 - 0+400 – 200 m3
 • Wykop - droga łącząca MOPy -4 000 m3

SEKCJA 3:

 • Wykonanie GWN - łącznica Ł1 oraz Ł2 km 0+110 - 0+270 - 2 400 m3
 • Wykonanie GWN - łącznik bezkolizyjny (pod chodnik i ścieżkę rowerową) – 350 m3
 • Rozbiórka nasypu przeciążeniowego S19 km 21+240 - 21+320 – 11 850 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej - łącznica Ł1, Ł2 km 0+120 - 0+270– 2 200 m3
 • Nasyp - łącznik bezkolizyjny km 0+025 - 0+050– 470 m3
 • Odbudowa skarpy nad drenem DF4 – 620m3
 • Odbudowa skarp nad drenem DF6, DF7 - portal południe – 450 m3
 • Ułożenie krawężnika - rondo R2, łącznik bezkolizyjny, bypass 988– 520 m
 • Ułożenie kostki granitowej - rondo R2, łącznik bezkolizyjny, bypass 988- 410 m2
 • Ułożenie obrzeży - łącznik bezkolizyjny, bypass DW988 – 400 m
 • Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej - wyspa przejezdna rondo R2 - 420 m2
 • Nasyp - rondo R1- 2 200 m3
 • Nasyp - DJ-9L, DJ-10bL km 0+410 - 0+440 - 300 m3
 • Humusowanie skarp - łącznik bezkolizyjny km 0+240 - 0+375 – 900 m2
 • Nasyp przeciążeniowy - łącznik bezkolizyjny, rondo R1 km 0+025 - 0+075- 2 650 m3
 • Nasyp S19 km 21+300 - 21+350 – 2 800 m3
 • Humusowanie skarp - portal południe – 2 500 m2

Branża mostowa:

 • ES-1 - Montaż kotew ekranów
 • ES-1 - Zasypka
 • ES-1 - Zbrojenie kap chodnikowych - A2
 • PZM-2 - Ułożenie rurki drenarskiej
 • PG-12 - Beton podkładowy pod płytę przejściową
 • PG-12 - Zbrojenie płyt przejściowych
 • ES-5 - Zbrojenie ścianki zaplecznej - P1P
 • ES-7 - Betonowanie poprzecznicy i żeber - segment 12 i 13
 • ES-7 - Betonowanie skrzydeł - P8L
 • ES-7 - Zbrojenie korpusu - P8P (etap II)
 • ES-9 - Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
 • ES-9 - Zbrojenie skrzydeł - P1LP (etap I)
 • ES-9 - Betonowanie skrzydeł - P1LP (etap I)
 • ES-9 - Zbrojenie skrzydeł - P1LL (etap I)
 • ES-9 - Zbrojenie słupów - P2P
 • ES-9 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - P5L
 • ES-9 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P6L
 • ES-9 - Betonowanie ławy fundamentowej - P5P
 • ES-9 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P6P
 • ES-9 - Betonowanie skrzydeł - P1LL (etap I)
 • ES-9 - Betonowanie ławy fundamentowej - P6P
 • ES-10 - Montaż krawężnika kamiennego
 • Mur oporowy M1 - Zbrojenie oczepu
 • Mur oporowy M1 - Betonowanie oczepu

Branża tunelowa + portale:

Portal południowy:

 • Montaż siatek zbrojeniowych ściany torkretowej– 56 m2
 • Betonowanie ściany torkretowej– 20 m3
 • Chudy beton podwaliny pod kosze gabionowe dla palisady OS3-S10 (nie planowane)– 18 m3

Portal północny:

 • Dreny wiercone (nie przewidziano w planie)- 75  m
 • Skuwanie głowic pali wielkośrednicowych - 1 szt
 • Betonowanie oczepu– 13,50 m3

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego od ST-74- WK03 w km 9+801– 10,60 m
 • Budowa Kanału Technologicznego- nabudowanie studni na istniejącym kanale ST-113 i ST-114 w km 13+650– 37,9 m
 • Budowa Kanału Technologicznego- nabudowanie studni na istniejącym kanale ST-156 i ST-156/1 w km 17+800– 744 m
 • Budowa Kanału Technologicznego- nabudowanie studni na istniejącym kanale ST-190/3- ST-190/4 w km 21+300– 17 m
 • Budowa Kanału Technologicznego- nabudowanie studni na istniejącym kanale ST-156/1- ST-156/2- proj. 2xR40 w km 17+800 – 50 m
 • Budowa Kanału Technologicznego od ST-85- ST-85/1- WK12 w km 10+700– 10,6 m
 • Budowa Kanału Technologicznego od ST-112- ST-113 w km 13+600– 162 m
 • Budowa Kanału Technologicznego od ST-90/5- ST-90/6- ST-90/6/1 w km 10+800 – 45,6 m
 • Budowa Kanału Technologicznego od ST-90/6- ST-90/7 Rzeszów ul. 9 Dywizji – 196,4 m

Branża konstrukcyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu kwietniu 2024 r.

Branża melioracyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu kwietniu 2024 r.

Branża energetyczna:

 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Babica - szafa SO-III - wykop– 300 m
 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych nn- szafa 8ZKSZR - wciąganie kabli– 1 kpl
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego do tunelu z GPZ Boguchwała– 510 m
 • Budowa przyłączy energetycznych nN złacze 17ZKszr - wykopy i układanie kabla – 170 m

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu kwietniu 2024 r.

Branża kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wpustów deszczowych wraz z przykanalikami DN200- węzeł Babica: KR339; KR338-DB46-Wyl45d; KR332-Wyl47.1d; KR340; KR333; KR341-Wyl49d; KR334-Wyl50d; KR342-Wyl51d; KR335-Wyl52d; KR343-Wyl54d; DKR16-Wyl53d– 60 m
 • Montaż wpustów deszczowych wraz z przykanalikami DN200 - KR331a, KR332, KE341, KR335, KR342, DKR16-Wyl 53d, KR343, KR336 - węzeł Babica– 40 m
 • Montaż kanalizacji deszczowej DN200 na odcinku DD22-KR471 oraz DD22-KR472 - km 13+740 - 7 m
 • Kanalizacja Deszczowa DN 500 przy  ZBR 1 – 7 m
 • Montaż pierścieni odciążających - węzeł Babica – 10 m
 • KD DN200 na odc. DKR16-Wyl53d - węzeł Babica – 12 m
 • Wpusty deszczowe KR343, KR332 wraz z przykanalikami - węzeł Babica – 25 m
 • Kanalizacja deszczowa 16+900 – 60 m

Zabezpieczenie osuwiska OS-3:

 • Zbrojenie podwaliny pod kosze gabionowe palisady OS3-S10 – 2 456 kg

Zbiorniki retencyjne:

 • Odhumusowanie - ZBR-1 – 900 m2
 • Wykop - ZBR-1 – 2 732,4 m3
 • Wykonanie podsypki piaskowej - ZBR -1 - 120 m3
 • Ułożenie geowłókniny - ZBR -1 - 600 m2
 • Ułożenie płyt ażurowych - ZBR -1 - 300 m2

Branża gazowa:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu kwietniu 2024 r.

Montaż maszyny TBM:

 • Konserwacja oraz utrzymanie systemów TBM na czas przedłużonego przestoju
 • Rozładunek transportów z komponentami
 • Montaż stoperów tarczy TBM
 • Prace przygotowawcze dla instalacji elektrycznej ATEX (fundamenty stacji transformatowrowej, korytka kablowe)
 • Prace przygotowawcze dla wymiany taśmy TBM
 • Wymiana taśmy TBM
 • Ćwiczenia ratownicze w trakcie prac hiperbarycznych
 • Montaż rurociągu pod instalację do odmetanowania
 • Przygotowanie nowych wsporników dla stalowego kanału wentylacyjnego na wózkach nr 3 – 4
 • Montaż zaworów systemu smarowania ogona tarczy (ATEX)
 • Przygotowanie wsporników pod instalację elektryczną: AeroX, Szafy, korytka kablowe
 • Zakończenie montażu systemu Samson na istniejących liniach sprężonego powietrza (komora robocza)
 • Montaż instalacji elektrycznej
 • Montaż systemów gazometrii (kable, czujniki)
 • Montaż elementów lutni wirowej na wózkach nr 3 - 4

Zakład prefabrykacji:

 • Kontynuacja produkcji prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu kwietniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

Projekt Wykonawczy,

Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

 

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie98,86%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko99,60%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)99,85%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com