POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W miesiącu październiku 2023 r. Wykonawca wykonał następujące roboty:

Branża drogowa:

SEKCJA 1:

 • Wykop S19 km 11+600 - 11+900; 14+000 – 14+500– 20 000 m3
 • Nasyp S19 km 13+840 – 13+940; 14+570 - 14+700; 14+920- 15+550 – 18 500 m3
 • Drenaż francuski S19 km 11+394 – 12+050 – 620 m
 • Wykonanie przepustu pod zjazdami DJ-2P, DJ-5aL, DJ-1P – 180 m
 • Materac płytowy S19 km 11+600 – 11+940 – 3 050 m2
 • Obudowa skarpy S19 km 11+600 – 11+940 – 3 500 m3
 • Umocnienie rowu S19 km 13+200 - 13+700 (strona lewa i prawa); 15+407 - 15+483 – 410 m
 • Humusowanie S19 km 13+400 - 13+700 – 1 800 m2
 • Wymiana gruntu S19 11+394 - 11+490 – 1 000 m3

SEKCJA 2:

 • Wykop - portal północ(w tym DT-2L) – 26 200 m3
 • Wykop S19 km 16+000 – 16+400 – 6 200 m3
 • Wykop MOP prawy – 12 500 m3
 • Nasyp DP1406R – 150 m3
 • Rozbiórka nawierzchni DP1406R – 500 m2
 • Obudowa skarpy DT 2-L– 1 200 m3
 • Wykonanie w-wy mrozoochronne S19 km 15+800 – 16+150 – 5 800 m3
 • Humusowanie – droga łącząca MOPy – 3 000 m2
 • Nasyp S19 km 15+550 - 15+640 – 3 100 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej S19 km 15+800 - 16+150 –  3 500 m2
 • Drenaż płytowy S19 km 18+200 - 18+500 – 1 300 m2
 • Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża - droga łącząca MOPy – 2 500 m2
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej - droga łącząca MOPy – 2 500 m2
 • Nasyp S19 km 17+000 - 17+500; 17+750 – 17+850 – 3 300 m3
 • Wymiana gruntu S19 km 18+200 - 18+230 – 2 000 m3
 • Nasyp OS1N1 (przypora tymczasowa) – 1 400 m3
 • Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej droga łącząca MOP-y km 0+100 – 0+320 –  1 500 m2

SEKCJA 3:

 • Rozbudowa podbudowy z KŁSM DK 19 kier. Rzeszów – 1 600 m2
 • Rozbiórka chodników DK 19 kier. Rzeszów – 450 m2
 • Umocnienie rowów drogowych - DW988 (typ VII) – 230 m2
 • Nasyp łącznik bezkolizyjny km 0+240 - 0+360 – 5 200 m3
 • Nasyp - S19, łącznice, węzeł Babica – 3 350 m3
 • Wymiana gruntu – łącznik bezkolizyjny km 0+360 + rondo R2 – 6 500 m3
 • Nasyp przeciążeniowy S19 km 21+435 - 21+475; Łącznice Ł3– 4 650 m3
 • Umocnienie rowów DJ-8L (typ VII) – 200 m2
 • Humusowanie – portal południe DJ-8L – 750 m2
 • Ułożenie kostki na zjeździe - DJ-11aL - 250 m2

Branża mostowa:

 • ES-1 - Betonowanie ustroju nośnego (sprzężony skrzynkowy - nasuwka) - segment 5L, 5P, 6P, 6L, 7L, 7P, 8L, 8P, 9L, 9P. 
 • ES-1 - Zbrojenie segmentu - 5L, 5P, 6P, 6L, 7L, 7P, 8L, 8P, 9L, 9P.
 • ES-1 - Zasypka za przyczółkiem
 • ES-1 - Stal sprężająca - sprężenie wewnętrzne segmentu - 5L, 5P, 6P, 6L, 7L, 7P, 8L, 8P.
 • ES-1 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P6, P7, P8
 • ES-1 - Drenaż zasypki P9
 • WD-3 - Zasypka za przyczółkiem
 • WD-3 - Beton niekonstrukcyjny - pod płytę przejściową P3
 • PZM-4a - Produkcja prefabryktów
 • PZM-4b - Produkcja prefabryktów
 • PZM-4b - Betonowanie ław uciąglających
 • PZM-4b - Zbrojenie ławy skrzydeł
 • PZM-4b - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - ławy skrzydeł
 • PZM-4b - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - ławy uciąglające
 • PZM-4b - Przepust prefabrykowany ramowy – montaż
 • PZDs-6 - Produkcja prefabryktów
 • ES-5 - Betonowanie ławy fundamentowej - P1L, P4L, P1P
 • ES-5 - Betonowanie korpusu - P5L, P5P
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P1P, P1L
 • ES-5 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Korpus P1L
 • ES-5 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P4L, P4P, P5P
 • ES-5 - Zbrojenie korpusu - P1L, P5L, P5P
 • ES-5 - Betonowanie fundamentów - P5P
 • ES-5 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - ława fundamentowa - P5LP
 • ES-7 - Betonowanie fundamentów - P7P
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P4LP, P4LL, P5PL, P5PP, P7L, P7P, P7PP
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P4LP (etap I)
 • ES-7 - Betonowanie słupów - P4LP (etap II)
 • ES-7 - Zbrojenie słupów - P4LL, P5P, P5PP, P5PL, P7P, P7L, P7LP, P7PP
 • ES-7 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Słup P4LP (etap II)
 • ES-7 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P1
 • ES-7 - Izolacja cienka
 • ES-7 - Izolacja cienka wykonywana na zimno - Ława P7P
 • WD-8 - Zasypka za przyczółkiem - P1
 • WD-8 - Zasypka za przyczółkiem
 • WD-8 - Izolacja cienka
 • ES-10 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • ES-10 - Izolacja cienka
 • ES-10 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • ES-10 - Betonowanie skrzydeł - P1P
 • ES-10 - Beton podpór - skrzydło P1L, galerie P1 i P2
 • ES-10 - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - galerie P1 i P2
 • ES-10 - Zbrojenie skrzydeł - P1P
 • ES-10 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • ES-10 - Rurka drenarska - P2
 • ES-11 - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • ES-11 - Izolacja cienka
 • ES-11 - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • PG-12 - Zbrojenie skrzydeł
 • WK - Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • WK - Izolacja cienka
 • WK - Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Przepust P2 - Wykonanie wykopów fundamentowych z zabezpieczeniem i odwodnieniem
 • Przepust P2 - Wzmocnienie podłoża

Branża tunelowa + portale:

Portal południowy:

Portal północny:

 • Wykonanie kotew gruntowych 1 679 m3
 • Betonowanie oczepów– 126 m3
 • Wykonanie drenów wierconych – 30 m
 • Beton podkładkowy  Back-up– 370 m3

Zabezpieczenie osuwiska OS-1:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu październiku 2023 r.

Odwodnienie tunelu (górotworu):

 • Dowiercenie i zafiltrowanie pizometru PIE.DOD.3A– 28 m
 • Wiercenie piezometru PIE.DOD.3C– 43 m

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego ST-132- ST-133 w km 15+600 – 20,20 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-120- ST-121 w km 14+600- 14+700 – 0,00 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-126/1- ST-126/2 w km 15+100– 44,3 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-116- ST-117 w km 15+430- 14+000– 65 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-115- ST-116 w km 15+430- 13+900– 125 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-130- ST-132 w km 15+430 - 15+600 - 83,5 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-95- ST-97 w km 11+400- 11+680 – 316,5 m
 • Budowa kanału technologicznego ST-131- ST-132 w km 15+600 – 83,5 m

Branża konstrukcyjna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu październiku 2023 r.

Branża melioracyjna: 

 • Brak wykonywanych robót w m-cu październiku 2023 r.

Branża energetyczna:

 • Budowa przyłącza do tunelu z GPZ Boguchwała - odcinek od 13+700 do 14+270 - zasypywanie kabla SN– 450 m
 • Budowa przyłącza do tunelu z GPZ Boguchwała - odcinek od 13+270 do 14+900 - wykop– 200 m
 • Budowa przyłącza do tunelu z GPZ Boguchwała - odcinek od 14+270 do 14+900 - wykonanie przewiertów pod drogami – 31 m
 • Budowa przyłącza do tunelu z GPZ Boguchwała - odcinek od 14+270 do14+900 - wykopy pod linię kablową SN– 850 m
 • Budowa przyłącza do tunelu z GPZ Boguchwała - odcinek od 14+270 do 14+900 - zasypywanie kabla SN– 500 m

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej 32ks - węzeł Babica – 50 m

Branża kanalizacja deszczowa:

 • Kanalizacja deszczowa ES-1 – 30 m
 • Kanalizacja deszczowa ES-5– 30 m
 • Przykanaliki DN200 z wpustami deszczowymi KR168, KR169, KR355 - km 21+500 – 22 m
 • Kanalizacja deszczowa DN300 na odcinku DD46-Wyl37d - portal południowy– 2 m

Zbiorniki retencyjne:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu październiku 2023 r.

Branża gazowa:

 • Uzupełnienie klinca na terenie SRP pomiędzy ciągami komunikacyjnymi a ogrodzeniem – 0,7kpl
 • Malowanie i oznakowanie słupków oznaczeniowych na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Lutoryż oraz DN100 Babica – 1 kpl

Montaż maszyny TBM:

 • Kontynuacja montażu maszyny TBM.
 • Kontynuacja spawania tarczy oraz montażu urządzeń maszyny TBM.
 • Kontynuacja montażu pasa transmisyjnego
 • Przesunięcie maszyny i montaż ramy oporowej
 • Kontynuacja montażu instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

Zakład prefabrykacji:

 • Kontynuacja produkcji prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu

 

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu październiku prowadził następujące prace projektowe/działania:

Projekt Wykonawczy,

Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

 

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie98,60%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko99,60%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)99,55%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com