POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP ROBÓT

Wykonawca w m-cu kwietniu prowadził następujące prace roboty/działania:

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie S19 20+600 - 21+000 – 1135 m3
 • Odhumusowanie Łącznica L3,L4 km S19 21+330-21+450 – 435 m3
 • Odhumusowanie drogi tymczasowej - dojazd do Portalu S – 675 m3
 • Karczowanie pni 12+900-14+700 – 1 ha
 • Odhumusowanie S19 11+400 - 13+500 –  200 m3
 • Wykonanie w-wy mrozoochronnej DJ2P 0+100-0+400 – 350 m2
 • Odhumusowanie DJ2P 0+650 - 0+750 – 300 m3
 • Wykop MOP II - ZBR-6 – 200 m3
 • Karczowanie pni 16+200 - 16+400 – 3ha
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej Dj3P 2+540 - 2+730 – 1300 m2
 • Wycinka drzew oraz krzewów 12+100 - 12+300 oraz 14+800 - 15+100 – 350 szt.
 • Odhumusowanie S19 11+400 - 15+550 – 2700 m3
 • Wykop S19 11+400 -15+550 – 2200 m3
 • Nasyp DJ2P 0+250 - 0+600 – 1350 m3
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej DJ-2-P 0+240 - 1+200 – 4500 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20cm DJ-2-P 0+240 - 1+200 – 2500 m2
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym DJ-2P 0+430 - 0+550, 0+630 - 0+690, 0+710 - 0,765, 0+800 - 0+810 oraz 0+950 - 1+000 – 2200 m2
 • Wykop DJ-2P 0+680 - 1+250 – 1300 m3
 • Odhumusowanie DJ-1P 0+700 - 0+900 – 500 m3
 • Odhumusowanie DJ-2P 1+900 - 2+150 – 750 m3
 • Roboty ziemne Dj6aL 1+135 - 1+194 – 300 m3
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej Dj3P 2+300 - 2+500 – 700 m2
 • Karczowanie pni 18+000 - 18+450 – 0,70 ha
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża MOP Lutroyż II (str L) – 1800 m2
 • Wykop DJ-3P 2+000 - 2+050 – 500 m3
 • Nasyp DJ-3P bypass – 1300 m3
 • Wykop S19 17+150 - 17+200 – 1000 m3
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - droga łącząca DJ-3P i Dj6aL 16+500 oraz DJ-3P bypass – 1500 m2
 • Odhumusowanie TG ok 16+900 –1200 m2
 • Odumusowanie pod stanowiska archeologiczne S19 20+800 - 21+000 – 565 m3
 • Odumusowanie pod stanowiska archeologiczne S19 21+240 - 21+330 – 1150 m3
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej DT-2P 0+150 - 0+250 – 700 m2
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej - droga tymczasowa, dojazd do budowy portalu – 3200 m2
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM DT-SP 0+150 - 0+2050 – 700m2
 • Wykonanie przepustu tymczasowego - łącznice Ł1 i Ł2 0+100 – 48 mb
 • Wykop DT-2P 0+150 - 0+250 – 75 m3
 • Odhumusowanie DT-2P 0+100 - 0+200 – 140 m3
 • Odhumusowanie - droga tymczasowa, dojazd do budowy portalu – 110 m2
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa - droga tymczasowa, dojazd do budowy portalu – 1400 m3
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej - UT-11L – 720 m2
 • Wykop rowów - droga tymczasowa, dojazd do portalu – 520 m2
 • Wycinka drzew oraz krzewów 21+200 – 50 szt.
 • Karczowanie pni S19 12+100 - 12+300 i 14+600-15+100 – 0,20 ha
 • Sprzątanie po wycince S19 km 12+100 - 12+300 i 14+600-15+100 – 0,20 ha
 • Wykop DJ-1P 0+256 - 1+093 – 100 m3
 • Nasyp DJ-1P 0+256 - 1+093 – 50 m3
 • Odhumusowanie DJ-2P km 1+800 - 2+100 – 250 m3
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej DJ-2-P 0+850 - 1+200 – 2500 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20cm DJ-2-P 0+850 - 1+200 – 3000 m2
 • Odhumusowanie S19 km 12+700 - 14+700 – 4250 m3
 • Wykop S19 km 12+700 - 14+700 –1200 m3
 • Odhumusowanie S19 km 15+000 - 15+200 – 1350 m3
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spowiem hydraulicznym DJ-2P km 0+700 - 0+750 – 100 m3
 • Odhumusowanie S19 km 13+750 – 150 m3
 • Wykonanie ulepszonego podłoża S19 km 13+790 - 13-834 – 1700 m3
 • S19 17+300 - 17+500 – Odhumusowanie – 500 m3
 • S19 17+150 - 17+200 – Wykop – 1300 m3
 • MOP II Lutoryż - Przygotowanie podłoża pod nasyp – 3500 m2
 • DJ 3-P 1+850 - 1+980 - Kontynuacja robót przy bypass'ie – 200 m3
 • Sprzątanie po wycince S19 18+500 – 0,80 ha
 • MOP II - Odhumusowanie 16+000 – 500 m3
 • DJ-3P bypass - wykonanie warstwy mrozoochronnej – 600 m2
 • Nasyp tymczasowy - najazd na platformę portalu południowego – 540 m3
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM w śladzie drogi technologicznej DT-2P 0+230 - 0+500 – 1800 m2
 • Wykonanie przepustów tymczasowych bypass DK19 – 500 mb
 • Nasyp pod platformę ES-10, podpora nr 2 – 500 m3
 • Wykonanie przepustów tymczasowych - droga technologiczna 0+500, portal południowy 0+540 – 36 mb
 • Wykop S19 20+650 – 540 m3
 • Odhumusowanie S19 20+900 -21+400 – 1565 m3
 • Stabilizacja warstwy nasypu - dojazd do portalu południowego – 1350 m3
 • Odhumusowanie S19 km 11+400 - 15+550 – 600 m3
 • Nasyp S19 km 13+700 - 13+850 – 1300 m3
 • Odhumusowanie DJ-2L km 0+000 - 0+111 – 450 m3
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej DJ-2P km 1+200 - 1+254 – 320 m2
 • Nasyp DJ-2P km 1+254 - 1+324 – 100 m3
 • Wycinka drzew i krzewów S19 km 14+700 - 15+200 – 200
 • Sprzątanie po wycince 14+700 - 15+200 - 0,3 ha
 • Karczowanie pni 14+700 - 15+200 0,3 ha
 • Wykonanie ulepszonego podłoża S19 km 13+700 - 13+850 – 500 m2
 • Odhumusowanie DJ-1P km 0+900 - 1+000 – 450 m3
 • Wykop DJ-2P km 1+200 - 1+250 - 100 m3
 • Wykop DJ-2L km 0+060 - 0+090 – 50 m3
 • Wykop - MOP lutoryż Lewy – 1100 m3
 • Nasyp - MOP Lutoryż Lewy – 1500 m3
 • Warstwa mrozoochornna DJ3P 2+000 - 2+400 – 300 m2
 • Warstwa mrozoochronna DJ6aL 0+550 - 1+200 – 1300 m2
 • Nasyp - DJ3P 2+070 - 2+200 – 700 m3
 • Wykop S19 17+100 - 17+200 - 700 m3
 • Wykop DJ6aL 0+900 - 1+100 – 600 m3
 • Nasyp DJ6aL 0+700 - 1+100 – 1000 m3
 • Wycinka drzew i krzewów oraz sprzątanie S19 km 16+700 - 16+900 – 150 szt.
 • Wykonanie platformy pod wzmocnienie wgłębne - Trenchmix - przepust drogowy łącznica Ł1 0+250 – 400m2
 • Wzmocnienie wgłębne - Trenchmix - przepust drogowy łącznica Ł1 0+250 – 7 kpl
 • Odhumusowanie DJ-9L 0+450 - 0+530 – 150 m2

  

Roboty mostowe:                                                                   

 • Roboty przygotowawcze, organizacja zaplecza, zabezpieczenie budowy
 • Most Tymczasowy - Wykonanie konstrukcji – 0,9 kpl
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG- P5L/P – 1 kpl               
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG- P8L/P – 0,7 kpl
 • ES-11 - Wykonanie platform roboczych do robót palowych – 1300 m2
 • PG-12 - Wykonanie wzmocnienia podłoża pod obiektem – 0,5 kpl
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG- P4L/P – 0,75 kpl         
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG- P8L/P – 1,30 kpl         
 • Most Tymczasowy - wykonanie dojazdów – 0,10 kpl    
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG - P5L/P – 1 kpl
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG - P6L/P – 0,60 kpl
 • ES-1 - Wykonanie pali Franki NG - P7L/P– 1,15 kpl
 • ES-1 - Wykonanie platformy pod pale Franki - P9L/P – 570 m2
 • ES-1 - Wykonanie wykop - P4L/P – 1,80 kpl
 • ES-1 - Wykonanie betonu wyrównawczego - P4L/P – 20 m3
 • ES-1 - Wykonanie wykop - P8L/P – 0,20 kpl
 • ES-11 - Wykonanie pali Franki NG - P1L/P – 1kpl

Branża konstrukcyjna:

 • Kontynuacja rozbiórki obiektu zlokalizowanego na działkach 564/4 - budynek mieszkalny – 0,15 szt.
 • Kontynuacja rozbiórki obiektów zlokalizowanych na działkach 564/4 i 564/3 - budynek gospodarczy – 0,1 szt.
 • Rozbiórka obiektu zlokalizowanego na działce 751 - budynek usługowy – 1 szt.
 • Rozbiórki obiektu zlokalizowanego na działce 750/2- budynek mieszkalny – 1 szt.
 • Rozbiórki obiektów zlokalizowanych na działce 750/2- budynek gospodarczy – 3 szt.
 • Kontynuacja rozbiórki obiektu zlokalizowanego na działce 752/4- budynek mieszkalny –  0,2 szt.
 • Kontynuacja rozbiórki obiektu zlokalizowanego na działce 752/4- budynek gospodarczy – 0,2 szt.
 • Rozbiórka obiektu zlokalizowanego na działce 751 - budynek usługowy – 0,2 szt.
 • Rozbiórka obiektu zlokalizowanego na działce 754/4- budynek mieszkalny – 1 szt.
 • Rozbiórki obiektów zlokalizowanych na działce 754/4 i 754/7- budynek gospodarczy – 1 szt.
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Racławówce na działce 705 – 0,1 szt.
 • Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Racławówce na działce 705-5szt. – 0,95 szt.
 • Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Racławówce na działce 706-2szt. – 1,5 szt.
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Racławówce na działce 737 – 1  szt.
 • Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Racławówce na działce 737-2szt. – 1 szt.
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Racławówce na działce 706 – 1 szt.
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Racławówce na działce 707 – 0,50 szt.
 • Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Racławówce na działce 707-2szt. 0,50 szt.

Branża melioracyjna:

 • Zabezpieczenie rowu melioracyjnego nr 1 b – 20 mb
 • Roboty ziemne rowie nr 1 – 140 mb
 • Przebudowa drenaży rolniczych – 100m

Branża energetyczna:

 • Przebudowa kolizji 3eNN 400 kV - montaż poziomy słupów na stanowiskach 90, 91, 91A– 2 x 0,3 kpl
 • Przebudowa kolizji 3eWN 110 kV - malowanie słupów 8 i 8A - do wysokości poniżej strefy napięciowej– 2 kpl
 • 2eNN 400 kV - wykonanie fundamentów pod słupy nr 78A, 73 – 1 kpl
 • 1eNN 220 kV - montaż poziomy słupa nr 167 – 0,80 kpl
 • Przebudowa kolizji 1eNN 220 kV – 1 kpl
 • Przebudowa kolizji 7eSN - wykop pod linię kablową – 600 m
 • Kolizja 9enN – 1m
 • Kolizja 220kV - malowanie słupa, montaż oznakowania lotniczego –1 kpl

Branża teletechniczna:

 • Przebudowa kolizji 21T – 202 m
 • Przebudowa kolizji 4T i 5T - przełączenie kabli – 1 kpl
 • Przbudowa kolizji 22T – 410 m
 • Przebudowa kolizji 19T – 100 m
 • Przebudowa kolizji 6T – 170 m
 • Przebudowa kolizji 11T – 18,5 m
 • Przebudowa kolizji 6T - wymiana słupa S-1 i demontaż słupa S-2 – 2 kpl
 • Przebudowa kolizji T5 i T6 - przełączenie kabla – 1 kpl
 • Przebudowa kolizji T1 i T2 - od studni ST-6 do studni ST-3 – 150 m

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przebudowa kolizji 8w – 190 m
 • Przebudowa kolizji 18ks – 60 m
 • Montaż korpusu pompowni ścieków - węzeł Babica – 0,70 kpl
 • Przebudowa kolizji 10w – 100 m
 • Przebudowa kolizji 20w – 100 m

Branża gazowa:

 • Przebudowa kolizji 3gs – 105 m
 • Przebudowa kolizji 4gs – 50 m
 • Przebudowa kolizji 3gs - włączenie do istniejącej sieci – 1k pl

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu kwietniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

 • Projekt Wykonawczy,
 • Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Inwentaryzacja dróg i budynków,
 • Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentuZaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie89%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko93%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)80%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 04.2022

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com