POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadził następujące prace projektowe:

 • Złożenie kolejnej wersji Projektu Budowlanego;
 • Analiza Akustyczna - rew. 2
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla odcinka tunelowego
 • dodatek do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poza obszarem tubelowym
 • Plan działań ratowniczych
 • Operat wodnoprawny
 • Materiały do audytu BRD
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Projekt Zagospodarowania Terenu i Lini rozgraniczających
 • Raportu nr 10 z Monitoringu hydrogeologicznego i geotechnicznego
 • Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych
 • Raport ponowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby opracowania ROOŚ

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec maja 2021 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentuZaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej69%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie0%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko75%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości94%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)41%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

78%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 01.2021

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com