POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP ROBÓT

Wykonawca w m-cu styczniu prowadził następujące prace roboty/działania:

Branża drogowa:

SEKCJA 1:

 • Nasyp DJ-5aL km 0+100 - 0+150 – 500 m3
 • Nasyp w km 12+150 – 1400 m3
 • Wykop S19 km 13+550 - 13+725 – 2100 m3
 • Wykonanie w-wy transmisyjnej S19 km 12+630 - 12+661 – 1300 m2
 • Wykonanie rusztów z prętów GFRP S19 km 12+630 - 12+661 – 1100 m2
 • Prace związane z odwodnieniem terenu

SEKCJA 2:

 • Wzmocnienie podłoża - kolumny żwirowo-betonowe - ES-7 km 16+500 – 544 szt.
 • Odhumusowanie S19 km 15+600 oraz droga łącząca MOPy – 900 m3
 • Wykonanie makroniwelacji S19 km 18+000 - 18+200 - rozbiórka 14 w-wy – 400 m3

SEKCJA 3:

 • Wykop na odkład S19 km 20-860 - 20+900 – 3850 m3
 • Wykop na odkład S19 km 21+770 - 21+830 – 900 m3
 • Wykop do utylizacji S19 km 21+680 - 21+770 - 21+830 – 2600 m3
 • Wykop DJ-3L km 0+400 - 0+460 – 2000 m3
 • Nasyp - S19, łącznice, węzeł Babica – 120 m3
 • Nasyp S19 km 21+200 – 400 m3

Branża mostowa:

 • ES-1 - Przygotowanie stanowiska do nasuwania podłużnego
 • ES-5 - Wykonanie pali Franki - P4
 • ES-5 - Wykonanie pali Franki - P5
 • PZDs-6 - Beton fundamentów - skrzydło SL1 oraz SP1
 • PZDs-6 - Beton fundamentów - skrzydło SL2 oraz SP2
 • ES-7 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P5L
 • ES-7 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P5P
 • ES-7 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P2L
 • ES-7 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P8L
 • ES-7 - Zbrojenie ławy fundamentowej - P8P
 • ES-7 - Zbrojenie korpusu - P1L
 • ES-7 - Betonowanie ławy fundamentowej - P5L
 • ES-7 - Betonowanie ławy fundamentowej - P5P
 • ES-7 - Betonowanie korpusu - P1L
 • ES-7 - Wykonanie pali Franki - P6
 • ES-7 - Wykonanie pali Franki - P7
 • ES-7 - Wykonanie wykopów fundamentowych z zabezpieczeniem i odwodnieniem - P8L/P
 • ES-7 - Badania odbiorowe pali - P5
 • ES-7 - Beton niekonstrukcyjny- P8
 • WD-8 - Montaż wpustów mostowych
 • WD-8 - Montaż sączków
 • WD-8 - Zbrojenie płyty pomostu
 • WD-8 - Betonowanie płyty pomostu
 • WD-8 - Zbrojenie skrzydeł - P1L oraz P1P
 • WD-8 - Betonowanie skrzydeł - P1L
 • WD-8 - Betonowanie skrzydeł - P1P
 • ES-10 - Zbrojenie korpusu - P1P
 • ES-11 - Zbrojenie skrzydeł - P1P
 • ES-11 - Zbrojenie skrzydeł - P1L
 • ES-11 - Zbrojenie skrzydeł - P3L
 • ES-11 - Zbrojenie płyty pomostu - jezdnia prawa
 • ES-11 - Betonowanie skrzydeł - P1P
 • ES-11 - Betonowanie skrzydeł - P1L
 • ES-11 - Montaż belek prefabrykowanych typu "T"
 • ES-11- Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - Skrzydło P3P
 • WK - Zbrojenie skrzydeł - P1
 • WK - Zbrojenie skrzydeł - P4.2
 • WK - Betonowanie skrzydeł - P4
 • WK - Zbrojenie skrzydeł - P1.2
 • Przepust P1 - Wykonanie zasypki
 • Przepust P1 - zasypka
 • Przepust P3 - beton ochronny na papie               

Branża tunelowa + portale:

 • Prace porządkowe i zabezpieczające
 • Skuwanie głowic pali wielkośrednicowych – 5 szt.
 • Wykonanie oczepu pali wielkośrednicowych ściany czołowej – 2 segmenty
 • Sprężanie kotew – 1 szt.
 • Wykonanie oczepu skrzydełek ścian szczelinowych – 7 segmenty
 • Wykonanie oczepu pali wielkośrednicowych ściany czołowej – 4 segmenty
 • Wykonanie pali plastycznych – 3770 m
 • Wykonanie pali CFA – 315 m
 • Wykonanie drenów wierconych – 12 szt.
 • Wykonanie pali wielkośrednicowych – 170 m
 • Wiercenie rurek piezometrycznych przy drenach pionowych: dP1.1, dP1.3, dP1.5 – 125 m
 • Wiercenie studni S9T – 100 m

Branża konstrukcyjna:

 • Prace porządkowe na terenie zakładu prefabrykacji

Branża melioracyjna:

 • Udrożnienie istn. cieku na działce 477/2 – 100 m

Branża energetyczna:

 • Zasilanie TBM - układanie kabli sterowniczych – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - wykonanie drogi do budynku – 0,8 kpl
 • Zasilanie TBM - podłączenie kabli sterowniczych – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - montaż klimatyzacji i wentylacji – 1,25 kpl
 • Zasilanie TBM - niwelacja terenu – 0,9 kpl
 • Zasilanie TBM - wykonanie punktu zero – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - ułożenie kabla SN – 1,3 kpl
 • Zasilanie TBM - montaż oszynowania SN – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - wykonanie niwelacji terenu stacji – 0,5 kpl
 • Zasilanie TBM - prace rozruchowe stacji – 0,3 kpl
 • Zasilanie TBM - montaż systemu separacji – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - montaż uziemnika punktu zerowego – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - wprowadzenie kabla 110 kV na słup nr 30 – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - montaż głowic kablowych 110 kV – 1 kpl
 • Kolizja 7enN - przepięcie linii i przeniesienie układu licznikowego – 2 kpl
 • Kolizja 2eNN - przebudowa linii 400kV odc.70-73 - prace przygotowawcze
 • Zasilanie TBM - podłączanie kabli SN – 1 kpl
 • Zasilanie TBM - wykonywanie pomiarów – 1 kpl
 • Kolizja 2eNN, 3eNN - Przebudowa odcinka 70-73. Wymiana OPGW sekcja 70-83-96 tor A – 0,4 kpl

Branża teletechniczna:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu styczniu 2023 r.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Montaż kontenera pompowni wody w Lutoryżu – 1 kpl
 • Przełączenie pompowni ZWK Czudec do istniejącej sieci energetycznej – 1 kpl
 • Pompownia wody w Lutoryżu- montaż wyposażenia– 0,2 kpl

Branża kanalizacja deszczowa:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu styczniu 2023 r.

Branża gazowa:

 • Brak wykonywanych robót w m-cu styczniu 2023 r.

Transport maszyny TBM

 • Prace przygotowawcze do przedmontażu maszyny TBM.
 • Transport czterech kolejnych elementów maszyny TBM, planowany jest na poniedziałek oraz piątek. Kontynuacja prac przygotowawczych do przedmontażu maszyny TBM.

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca w m-cu grudniu prowadził następujące prace projektowe/działania:

Projekt Wykonawczy,

Cykliczny monitoring powierzchniowy aktywności obszarów osuwiskowych oraz monitoring położenia zwierciadła wód gruntowych w strefach tunelowych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentuZaawansowanie %
II.1Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej100%
II.2Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie98%
II.3Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko99%
II.4Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości100%
II.5Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)98,50%
II.6Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100%

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 Zaawansowanie 01.2023

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA-LIDER

Mostostal Warszawa S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl

/ WYKONAWCA

Acciona Construccion S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
www.acciona.com